Mossefossens Venner er en ideell forening som ble stiftet 14. august 1997. Hensikten er å skape forståelse for Mossefossen og området rundt som det viktigste historisk kulturminne i byen. Foreningen arrangerer Mossefossens dag som inngår som en naturlig del av Christian Fredrik-dagene, og er en offisiell flaggdag i Moss.

Konvensjonsgården, Mossefossen og Møllebyen ble ved århundreskiftet valgt til byens tusenårssted, og Mossefossens Venner er en aktiv pådriver for å ta vare på egenarten.

Mossefossens Venner har et nært samarbeid med Moss by- og industrimuseum, og har ansvaret for vedlikehold av byens første vannverk, bygd i1876. Vannverket vises fram ved spesielle anledninger, og det er planer om å etablere en utstilling over byens vannverkhistorie. Lokalene kan også lånes ut til Momentum og til andre kunst-formål.

 

Se vedtektene her

 

Lørdag 14. august 2021 feirer vi Mossefossens dag

Husk at det er offisiell flaggdag i Moss denne dagen.

 

Siste år måtte vi avlyse konvensjonsfeiringen, men nå er vi i gang igjen

 

Program for mossefrokosten som starter kl. 08.00:

 

• Flaggene heises på Storebro og Per Berg blåser fanfare

• Mossesangen synges unisont ledet av «Islandsmoens Mannskor»

• Velkommen! – Per Arild Simonsen

• «Kor Artig» underholder

• Tale for dagen av ordfører i Råde, René Rafshol

• Mossefossen åpnes med fanfare og salutt av «Artillerihistorisk Forening»

• «Der hvor Mosseelven blinker» av Birger Eriksen synges unisont ledsaget

   av «Islandsmoens Mannskor»

• Fossefrokosten serveres

 

Kor Artig vil i år som i 2018 underholde, blant annet med en sang

spesielt for Mossefossens dag.

Mossefossens brus

 

(tekst: Stine Camilla Blichtfeldt Ærø)

 

Spretter opp ved hanegal – Mossefossen rår

En kaffekopp og stemmen klar – tar på meg og går

Fossens venner overalt – det æ`kke til å tru

morgenfugler kvitrer lett – lørdag klokka sju

 

Vannets tyngde presser så - utålmodig på

vil så gjerne slippes fri - slusa åpner nå

Fossen bruser lett og glad – lengter nok mot havet da

Mossefossen glir forbi – er fri

 

Mossefossen rår – Mossefossen rår –

fossen glir forbi – er fri

Mossefossens Venner vil samarbeide med

Moss by- og industrimuseum om en ny utstilling.

 

Moss by- og industrimuseum lager en ny utstilling som tar for seg Moss og Rygges historie fra 1720 frem til i dag.

Et av temaene vil være formidling av byens vann- og brannhistorie i lokalene til Moss Gamle Vannverk

i regi av Mossefossens Venner.

 

Årsberetning 2020

for Mossefossens venner

Koronaepidemien
Torsdag 12. mars 2020 var medlemmene i Mossefossens venner innkalt til årsmøte. Alt lå godt til rette for en hyggelig sammenkomst i museet. Men i løpet av dagen meldte flere foreninger om at de avlyste sine årsmøter på grunn av koronaepidemien.  Mossefossens venners styre besluttet da å utsette årsmøtet.

Dagen etter informerte Regjeringen om nedstengning av samfunnet, og dermed ble alle store arrangementer avlyst. Det samme ble de fleste arrangementer i forbindelse med feiringen av byens 300-årsjubileum - også Mossefossens dag. Vårt årsmøte ble først avholdt den 22. septemer 2020.

 

Rehabiliteringen av Gamle Moss Vannverk.
Venneforeningen har gitt to jubileumsgaver til Moss. Den største gaven var rehabiliteringen av Gamle Moss Vannverk. Målsettingen var å ferdigstille oppussingen i god tid før kulturminnedagene i september hvor det var planlagt en omvisning. Fylkeskonservatoren hadde utarbeidet en tilstandsrapport av det gamle vannverket med forslag til rehabilitering. Med utgangspunkt i rapporten besluttet Mossefossens venner å starte et rehabiliteringsprosjekt. Det var en oppfattende jobb;

 

- omlegging av utvendig blikktak på transformatorrom

- reparasjon og oppussing av utvendige vegger

- nytt tak over pumperom

- innvendig oppussing av transformatorrom

- innvendig oppussing av tak og vegger

- sandblåsing og konservering av mekanisk utstyr

 

Takket være hjelpsomme sponsorer så kom vi vel i havn

innenfor budsjett. Finansieringen var som følger:

 

Mossefossens Venner

Moss Kommune

Østfold Fylkeskommune

Fortidsminneforeningen

SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus

UNI Stiftelsen

Viken Fylkeskommune

Kulturminnefondet

 

 

Rehabiliteringen ble gjennomført som planlagt, men på grunn av koronasituasjonen kunne ikke elever fra Malakoff skole delta. Planen var at elevene skulle jobbe og samtidig lære seg gamle byggeskikker. De fikk imidlertid en omvising i lokalene hvor de kunne studere resultatet av restaureringsarbeidet. Under arbeidet med rivning av et gammelt hus i Nyquistbyen fikk Mossefossens venner en unik «gave», tegelsten av samme type som er brukt på det gamle vannverket fra 1876.

Den offisielle markeringen av avsluttet renoveringsarbeid ble foretatt av varaordfører Tor Petter Ekroll.  Det var 40 personer til stede på markeringen, som på grunn av koronasituasjonen ble holdt utendørs. Alle ble registrert med navn og telefonnummer grunnet smittesporing. En stor takk til Bengt Hermansen som ledet restaureringsprosjektet.

Målet er å bruke transformatorrommet som et museum. Styret har derfor vært på en befaring i Fredrikstad museum for å bli inspirert av deres audiovisuelle opplegg. Styret er også i samtaler med Moss By og Industrimuseum om et eventuelt samarbeid.

 

«Byens sjel»
Den andre gaven til 300-årsjubileet var filmen «Byen sjel» som ble vist på Verket scene. Filmen tar oss med på en båttur fra Elverhøy til Mossefossen og kan sees her: https://www.youtube.com/watch?v=OE5BSAeHPmA

Dersom en Googler «Per Arild Simonsen 17.mai» vil du se og høre hva Per Arild forteller om Mossefossens venner, hvorfor foreningen ble opprettet og hvilke prosjekter foreningen har jobbet med fram mot jubileet.

Simonsen ble i tillegg intervjuet av Brede Bø på byjubileumsdagen den 10.august.

Høringsuttalelser
Det er avgitt en felles uttalelse fra Moss historielag og Mossefossens venner til «Varsel om oppstart av detaljregulering for økt utbygging i området ved Damvokterboligen/Verket.» Vi ga en påminnelse om de viktige vernehensyn i området og krav om å begrense ny utbygging innenfor rammene i gjeldende områderegulering.

Sammen med DNT Vansjø sendte foreningen en høringsuttalelse angående Bane NORs deponeringen av masser fra kulverten samt stein fra tunnelsprengingen.

 

Styret og møtevirksomhet
Styret har i 2020 bestått av:

 

Per Arild Simonsen, leder
Bengt Arild Hermansen, nestleder
Kirsten Aasen, sekretær
Kristian Hjortkær Hansen, kasserer
Per Vorum, webredaktør
Rita Westvik, styremedlem
Niels Ellefsen, styremedlem
Marianne Løken, varamedlem

På grunn av koronaepidemien har det

ikke vært avholdt tradisjonelle

medlemsmøter, men styret har avholdt

6 styremøter.

 

Økonomi
Foreningen har per 1.1.2021 107 antall medlemmer, en reduksjon på 7 fra året før. Økonomien er som budsjettert. Styret har prioritert rehabiliteringen av det gamle vannverket.

Som vanlig har noen styremedlemmer sørget for at Mossefossen ser ryddig og pen ut. Gjengen har i 2020 gjennomført 4 ryddedugnader.

150.307,-

64.000,-

30.000.-

150.000,-

250.000,-

200.000,-

40.000,-

150.000,-

1.034.307,-

 

Årsmøtet som var planlagt avholdt 12. mars vil bli gjennomført senere,

men ny dato er fortsatt

ikke bestemt.

 

Her kan du lese årsrapporten for 2020

 

Her kan du lese årsrapporten for 2019.

Et av prosjektene vi har arbeidet med er restaureringen av det gamle vannverket.

 

Sluttrapport

 

Rehabilitering av Gamle Moss Vannverk Gbnr. 2/923, Moss Kommune

 

I forbindelse med feiringen av Moss bys 300 års jubileum i

2020  ønsket Mossefossens Venner å gi byen en gave i form

av et rehabilitert Gamle Moss Vannverk. Målsettingen var å

erdigstille oppussingen i god tid før kulturdagene i

september 2020 hvor en rekke kulturbygg i byen vil bli

tilgjengelig for omvisning.

 

Delprosjekt 1: Omlegging av utvendig blikktak

på transformatorrom

Delprosjekt 2: Innvendig oppussing av

transformatorrom

Delprosjekt 3: Utvendig reparasjon og oppussing av

vegger samt tak over pumperom

Delprosjekt 4: Innvendig oppussing og reparasjon

av pumperommets tak og vegger samt sandblåsing

og preservering av mekanisk utstyr.

 

Totalbudsjettet for gjennomføring av alle delprosjektene

inklusive prisjustering samt uforutsette tilleggsarbeider

ble estimert  til NOK 1.020.000,-

 

Etter en omfattende søknadsrunde ble prosjektet i tillegg til

foreningens eget bidrag tilgodesett med midler fra

følgende sponsorer:

 

Mossefossens Venner

Moss Kommune

Østfold Fylkeskommune

Fortidsminneforeningen

SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus

UNI Stiftelsen

Viken Fylkeskommune

Kulturminnefondet

 

 

Revidert og godkjent regnskap viser at totalprosjektet

er gjennomført med en overskridelse på kr. 14.307,-

i forhold til budsjett. Merkostnadene er dekket av

Mossefossens Venner.

 

 

 

Last ned trykkvennlig versjon

150.307,-

64.000,-

30.000.-

150.000,-

250.000,-

200.000,-

40.000,-

150.000,-

1.034.307,-

 

Prosjektleder Bengt Arild Hermansen forteller om arbeidet med rehabilitering av Moss gamle vannverk på kulturminndagen 2020

Før

Etter

Før

Etter

Innspill til Moss kommune vedrørende steinfylling på Nore og Vanem

 

Vansjø ble innsjø for omkring 5000 år siden, og har samlet kulturminner etter bosetting og virksomhet siden steinalderen.

Store deler av landskapet omkring Vansjø fremstår fortsatt slik steinaldermenneskene opplevde det. Rett utenfor stuedøra vår og noen minutters padletur fra byens sentrum, kan vi ennå fornemme villmarksopplevelsen.

 

Dessverre har vi de senere år registrert at dette bit for bit ødelegges permanent av små og store inngrep i strandsonen og horisonten rundt.

Den utfylling som Moss kommune nå har vedtatt i øvre del av Mosseelva er spesielt voldsom. Dette vitner om at det nåværende politiske flertall i kommunen ikke har et langsiktig perspektiv og en troverdig målsetting om å sikre Vansjølandskapet for fremtidige generasjoner. I en tid der det blir stadig viktigere å ivareta mulighetene for kortreist naturopplevelse, er dette spesielt nedslående. Denne store landskapsendring vil fremstå i grell konflikt med barskogvernet på Årvolltangen, og den pågående opprustning og tilrettelegging for friluftsliv på Elverhøy - tvers over elva.

 

Les klagen her.

Mossefossens venner har sammen med Moss Historielag skrevet en uttalelse angående detaljregulering for "Damvokteren"

 

Last ned uttalelsen her

Mossefossens Venner - Kleberget 34, 1531 Moss - Org. nr. 993 836 990