Mossefossens Venner er en ideell forening som ble stiftet 14. august 1997. Hensikten er å skape forståelse for Mossefossen og området rundt som det viktigste historisk kulturminne i byen. Foreningen arrangerer Mossefossens dag som inngår som en naturlig del av Christian Fredrik-dagene, og er en offisiell flaggdag i Moss.

Konvensjonsgården, Mossefossen og Møllebyen ble ved århundreskiftet valgt til byens tusenårssted, og Mossefossens Venner er en aktiv pådriver for å ta vare på egenarten.

Mossefossens Venner har et nært samarbeid med Moss by- og industrimuseum, og har ansvaret for vedlikehold av byens første vannverk, bygd i1876. Vannverket vises fram ved spesielle anledninger, og det er planer om å etablere en utstilling over byens vannverkhistorie. Lokalene kan også lånes ut til Momentum og til andre kunst-formål.

 

Se vedtektene her

 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE  20. MARS 2019 KL. 19:00

STED: MOSS BY- OG INDUSTRIMUSEUM

 

Saksliste:

 

1. Konstituering:

      Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen

 

2. Årsberetning for 2018 Årsberetningen leses opp på møtet

 

3. Regnskap for 2018 Revidert regnskap deles ut på møtet.

     Det viser et overskudd på kr. 1.011,12, og et bankinnskudd på kr 286.865,40.

 

4. Budsjett for 2019 Styrets forslag deles ut på møtet

 

5. Fastsettelse av kontingent Styret foreslår at kontingenten holdes uendret på kr 200.-

 

6. Forslag Forslag må være styret i hende innen torsdag 14. mars 2019

 

7. Valg Valgkomiteen fremmer forslag på styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og på valgkomitè

Leder av museet, Bård Alsvik, vil orientere om driften ved museet i 2019 og planene for eventuell overtakelse av Konvensjonsgården

 

Det blir en enkel servering etter årsmøtet og orienteringen

 

STYRET FOR MOSSEFOSSENS VENNER ØNSKER DEG VELKOMMEN TIL ÅRSMØTET, ORIENTERINGEN OG LITT Å BITE I MED DRIKKE TIL.

 

Nytt liv i Det Gamle Vannverk

Bane Nord og Norsk Saneringsservice var positive til vårt ønske om mur- og takstein fra et av de gamle husene i Nyquistbyen. Takk også til våre medlemmer Arild Hermansen og  Tore Karlsen (på bildet) som lempet steinene på plass.

Mossefossens Venner har bruksrett og vedlikeholdsansvar for Gamle Moss Vannverk (Fossen 8) og vi er nå i gang med forberedelsene for en full rehabilitering av bygget med innhold. Målsettingen er å ferdigstille oppussingen til byjubileet i 2020.

 

Byggekomiteen har innhentet prisoverslag fra ByggTeknikk AS og murmester Lasse Holst AS for en minimums rehabilitering. Primært haster det med å stoppe vanninntrenging som har pågått over lang tid samt istandsettelse av det såkalte «transformatorrommet» til et utstillingslokale. Her planlegges det å få til en utstilling med hovedvekt på byens vannverk- og brannvernhistorie i perioden da det Gamle Vannverk var i drift (1876-1937).

 

Nytt blikktak over «transformatorrommet» er allerede ferdig lagt, utført av Byggmester Rune Pettersen/Rygge Blikkenslagerverksted. Som delfinansiering har vi fått tildelt

kr. 64.000.- av Moss Kommune etter søknad til dette arbeidet.

 

Rehabiliteringsarbeidene er oppdelt i 3 delprosjekter;

1) Oppussing av det gamle traforommet, inklusive dører, isolasjon,

     innvendig tak, gulv og vegger, avretting av utvendig

     betongplate.

 

2) Reparasjon av utvendig tak, drenering, reparasjon av utvendige

     vegger inklusive nødvendig utskifting av teglstein

     og fuging.

 

3) Rehabilitering innvendig i pumpehus inkl. gangveier, belysning,

     konservering mekanisk utstyr

Totalkostnadene for prosjektet er estimert til ca. 1,1 mill. NOK. Gjennomføringen av prosjektet betinger støtte fra offentlige institusjoner, kommunen og private firmaer. I tillegg vil Mossefossens Venner bidra med egne midler for realisering av Delprosjekt 1, oppussing av traforommet. Utover dette vil foreningens medlemmer involveres i dugnadsarbeider etc.

Vi har sikret oss gamle teglsteiner og taksteiner fra nedrivingsarbeidene i Nyquistbyen etter iherdig innsats fra to av klubbens medlemmer. Hensikten er å bruke disse gamle tegl- og taksteinene i forbindelse med nødvendige reparasjoner etc. på det gamle bygget for opprettholdelse av originale materialer og utseende.

Kulturminnedagene 2018

Temaet for Kulturminnedagene og kulturarvåret 2018 er ”Typisk norsk – ikke bare norsk”.

 

Mossefossens venner arrangerte lørdag den 8. september en vandring i Møllebyen. Vi startet ved Gudegården og Kong Carl og avsluttet på Christian Fredriks Plass. Det vil si vi på måtte avslutte i foajéen ved kinoen grunn av et kraftig regnvær. Kristian Hjortkær Hansen og Per Vorum fortalte historien om noen av bygningene.

Så vandret vi bort til den vernede Gernergården hvor Trine Lise Heilmann  fortalte om de gamle verneverdige bygningene og historier om Chrystie-, Gerner- og Heilmannfamiliene. Alle hentet de inspirasjon og utdannelse fra utlandet for å bygge opp en sine virksomheter i Moss.

Etter en liten vandretur igjen, orienterte Nils Ellefsen om byggestilen til de gamle møllebygningene, der mye er hentet fra tysk byggestil.

Så endte vi i foajéen ved kinoen for de siste presentasjoner. Etter vandringen ble noen av deltakerne med på en omvisning i det gamle vannverket. Der fikk de se maleren Anna Hotvedt som bruker toppetasjen som ateliè. Noen ble også med til etasjen under for å se den gamle pumpen.

Trine Lise kåserte fra den majestetisk steintrappen foran hovedhuset. 20 tilhørere fulgte interessert med fra gårdsplassen.

 

Tidligere byarkitekt Nils Ellefsen i aksjon. Publikum hadde fin utsikt til bygningene fra amfiet nedenfor Kloster Mølle.

 

Hovedtalen ble holdt av ordfører i Moss, Hanne Tollerud

Fossen ble åpnet noen timer til ære for dagen.

Folk fikk med seg begivenheten, og fotograferte og filmet hendelsen.

Lederen i Mossefossens venner ønsker velkommen og takker alle som var bidragsytere til den årlige markeringen.

Fossefrokost, 14.08, 2018

- av ordfører Hanne Tollerud

 

Moss er stolt av sin historiske arv og hvert år feirer vi Christian-Frederik – dagene.

 

Feiringen bygger på verdiene fred, frihet og demokrati og skal bidra til å styrke vår identitet, skape engasjement og opplevelser gjennom et bredt spekter av arrangementer.

 

Betydningen av Mossekonvensjonen og Christian Frederik står sentralt under festdagene. Forhandlingene som foregikk i Moss satte den 14. august 1814 sluttstrek for krigen mellom Norge og Sverige.
Med Mossekonvensjonen godtok Karl Johan Stortinget og grunnloven mot at Norge gikk i forening med Sverige.

 

I dag feirer vi Mossekonvesjonen som dannet grunnlaget for den nordiske freden som har vart i over 200 år.

 

Det flagges og vi markerer dagen med en rekke arrangementer.

 

Les resten av talen her.

Fossen har vært tørrlagt i flere måneder og området er nå tilvokst, noe som skapte rene kunstverket når vannet fosset nedover.

Nytt av året var Kor Artig som underholdt. Tradisjonen tro sang Islandsmoens mannskor ”Mossesangene”.

Så var det tid for Fossefrokost med juice og rundstykker,


 - og til slutt kaffe og

    kringle.

 

Mossefossens egne medlemmer hadde ryddet i fossen og Moss kommune hadde sørget for fin beplanting ved festplassen. Medarbeidere i kommunen, inkludert Rådmannen og leder for jubileumskomiteen 2020, hygget seg på festdagen.

Velkommen til feiring av Mossekonvensjonen ved Mossefossen den 14. august 2018 kl 08.00

Program

Kl. 08.00

Flaggene heises på Storebro –

Per Berg blåser fanfare.

 

"Mossesangen" synges unisont ledet av «Islandsmoens Mannskor»

 

Velkommen! - Per Arild Simonsen

 

«Kor Artig» underholder

 

Ordfører Hanne Tollerud taler for dagen

 

Mossefossen åpnes med fanfare og

Salutt av Artillerihistorisk Forening

 

"Der hvor Mosseelven blinker" synges unisont ledet av Islandsmoens Mannskor

 

Fossefrokosten serveres

 

Neste trinn i arbeidet med renoveringen av det gamle vannverket er nytt tak

Tore Karlsen er primus motor for restaureringen

Utvikle det gamle vannverket

Styret i Mossefossens Venner

samlet i desember 2017 en gjeng

fagfolk for å få fart på vernearbeidet

 av byens eldste vannverk.

Bygningen trenger vedlikehold og

spesielt et lekk tak medfører forfall.

 

Fra styret deltok: Per A. Simonsen,

Per Vorum, Kristian Hjortkær Hansen

og Kirsten Aasen

Fra ”veterangruppa”: Tore Karlsen,

Sverre Gulbrandsen og

Nils Bjørnebekk.

Fra museet: Torill Wyller

Fra vernemyndighetene:

Berit Kolden  Moss kommune,

Liv Nygård  Østfold fylkeskommune

I tillegg var Oddvar Aasen og

 Anna Hotvedt tilstede for å få

laget en informasjonsplakat ved

inngangen til vannverket.

 

Vedlikehold av bygningen

Bygningen er en del av kommunens kulturminneplan, og vedlikehold må derfor skje etter krav som gjelder for bygninger som er verneverdige. 2 personer fra fylkeskonservatoren, 2 fra Bylab og 1 fra bymuseet har vært på befaring og vil gi sine gode råd om hvordan vedlikeholde av et slik viktig kulturminne skal gjøres.

Så fort anbefalingene og kravene kommer, så vil en prosjektgruppe ledet av Per A Simonsen starte det praktiske arbeidet. Prosjektet vil koste en del og vi håper at sponsorer kan være med å ta vare på denne juvelen. Moss kommune mener at det er så viktig at de allerede har bevilget 64.000 kroner til arbeidet.

 

Museum

Mossefossens Venner har som mål å lage en vannverksutstilling til 300-årsjubileet i 2020. I den gamle vannverksbygningen vil vi vise den gamle pumpen og annet historisk vannverksutstyr. Planen er også at vannvershistorien skal få en muntlig fremstilling, og Oddvar Aasen vil intervjue Sverre Gulbrandsen, Tore Karlsen og Nils Bjørnebekk, som alle sitter inne med en utrolig kunnskap om vannverket.

Kulturminnedagene 2017

Tema for årets kulturminnedager er «Kulturminner i samfunnets tjeneste».

I år ønsker vi å løfte frem  historier som ikke er kjent for alle. Vannkraften har vært sentral for etablering av Moss og industrivirksomhet langs Mosseelva. Mossefossens Venner vil formidle vannveiens og vannkraftens historie i Vansjø med en vandring fra Storebro til Krapfoss.

Moss bryggeri lå i Møllebyen og eier Trine Lise Heilmann vil i år åpne dørene til den fredede Gernergården. Hun vil fortelle om familiens bryggerihistorie og om bygningen som har huset mange generasjoner mossinger. Dette arrangementet har begrenset antall og det krever påmelding. Moss historielag har det siste året fordypet seg i Jeløyas historie og søndag 10.september vil de være guide for en vandring i de vakre hageanleggene på Alby og Grønli gård.


På Moss by- og industrimuseum vises utstillingen «Moss 1937 – 2017» en utstiling om Mosseutstillingen og industrivirksomheten i byen. Søndag 17.september vil seniorrådgiver hos Riksantikvaren, Geirr Olav Gram fortelle om de store utstillingene i mellomkrigstiden. Slike utstillinger ble arrangert i de store byene som New York og i Moss!

Andre sider av byhistorien kan oppleves på Verket 20 med industriminner fra Moss Jernverk og Petterson fabrikker, og i Moss bryggerimuseum som viser gamle mosseminner.


Kulturminnedagene er et samarbeid mellom Moss kommune, Moss histoirelag, Mossefossens Venner, Østfoldmuseene, Moss bryggerimuseum og Trine Lise Heilmann.

07.09.2017
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lørdag 9.sept kl 12.00: Vandring langs Mosseelva, fra Storebro til Krapfoss, vannkraft og vannveier, arrangør Mossefossens Venner.

Vandringen starter ved Storebro, går over Bærja forbi Sponvikdammen, gjennom Nesparken, over not Furututen/Tollertangen til steinalderboplassen ”Helleren" under Gunhildåsen. Fortsetter forbi Gjerrebogen til Skytterhuset og Holmsbo. Følger Nordre Elvegate til Krapfossbrua, og avslutter ved ”slusa" der Krapfossen lå. Leder av Mossefossens Venner Per Arild Simonsen og lokalhistoriker Jon Roth Nilsenvil lede vandringen og det blir flere opphold med korte foredrag underveis.

 

Lørdag 9.sept kl 12.00-15.00: Moss bryggerimuseum, Henrich Gerners gate 10 holder åpent.

 

Søndag 10.sept kl 12.00: Historiske hager - vandring på Alby og Grønli gård, arrangør Moss historielag.

Vandringen vil bli lagt til de historiske hagene på Grønli og Alby. Vi møtes kl. 12.00 på parkeringsplassen på Alby og går deretter til Grønli hvor vi samler oss ved inngangen til parken fra Biørn Bjørnstadvei.

Etter vandringen på Grønli går vi videre til Alby hvor hovedvekten vil bli lagt på eiendommens historie og parkens betydning. Leder av Moss historielag Arild Johnsen vil være guide.

 

Søndag 10.sept kl 12.00-15.00: «Fra Moss jernverk til Peterson fabrikker», Verket 20,  åpen kafe, arrangør Moss by- og industrimuseum.

 

Onsdag 13.september kl 18.00- 20.00: «Kulturminnet Gernergården til glede eller besvær i samfunnsutviklingen; fortid, nåtid, framtid?», Henrich Gerners gate 10.

Spørsmålet vil bli belyst i Trine Lise Heilmanns presentasjon av bygningen og virksomhetene gjennom 205 år. Omvisningen vil foregå i grupper med begrenset antall så det er nødvendig med forhåndspåmelding: berit.kolden@moss.kommune.no

• Onsdag 13.sept kl 18.00-20.00: Moss bryggerimuseum, Henrich Gerners gate 10 holder åpent.

 

Søndag 17.sept kl 12.30, «Utstillinger! Moss 1937 – Oslo 1938 – New York 1939», arrangør Moss by- og industrimuseum.

I anledning Kulturminnedagene og den pågående utstillingen «Moss 1937 – 2017» i Moss by- og industrimuseum, vil seniorrådgiver hos Riksantikvaren, Geirr Olav Gram snakke om mellomkrigstidens utstillinger, og trekke paralleller mellom Norge og New York.

Søndag 17.sept kl 12.00-15.00: «Fra Moss Jernverk til Peterson fabrikker»,  Verket 20 åpen kafe, arrangør Moss by- og industrimuseum.

Ny gangbro over Mosseelva

Vi har hatt et par “høringsmøter” med Höegh Eiendom angående utbyggingen på Verket.

Onsdag 30.august presenterte de sitt løsningsforslag til ny gangbro over elva til styret I Mossefossens venner. Høegh Eiendom stilte med Lars Erik Hjort – Prosjekteringsleder – Multiconsult, Silje Røysland – Miljørådgiver – Multiconsult, Ole-Fredrik Herrebrøden – Anleggsleder – Veidekke, Gjermund Nilsen – Byggherreombud – KPP Byggadministrasjon,

Mads Eng Juell – Landskapsarkitekt – Lala Tøyen AS og Markus Westgaard - Veidekke.

De presenterte en spennende løsning hvor de med modern design knytter det nye Verket sammen med den rustikke Møllebyen. Vi poengterte viktigheten med å ta vare på det biologiske mangfold og vår “våte drøm” om at Moss kommune og lokale interessenter kjøper tilbake vannrettighetene slik at Mossefossen  blir en foss i all evighet.

Da vil området Mossefossen bli en attraksjon langt utenfor vårt område.

07.09.2017

Fra feiring av Mossekonvensjonen ved fossen

den 14. august 2017

Om Mossefossens dag

Leder i Mossefossens Venner, Per Arild Simonsen, ønsket velkommen og ga et tilbakeblikk på de 20 år foreningen har eksistert – se hele talen som vedlegg.

Kunstneren Naja Lee Jensen ba mossingene fortelle drømmene sine – som senere ble projectert på kornsiloen

Ca 200 medlemmer spiste Fossefrokost i strålende vær

Islandsmoens sangkor fremførte med kraftig røst våre 2 mossesanger

Kanonene drønnet i Mossefossen på samme måte som i 1716. Dette i motsetning til den fredelige aksept av grunnloven den 14. august i 1814 – som vi feirer i dag.

Datter av kunstneren Asbjørg Borgfelt kom fra Oslo for å feire og se morens skulpturer ”Fløteren og Piken med kornnek”  som omkranser Mossefossen.

Ordføreren gratulerte jubilanten og holdt talen for dagen. Les den her. Andre gratulanter på dagen kom fra Mosseølets venner og Morsa 1833.

Avdelingsdirektør Hege Hauge Tofte,

I Moss by- og industrimuseum hilste.

 

“Moss er ein by det er lett å bli begeistra for og fort å bli glad i. Den rike historia, det spennande landskapet, dei flotte naturområda så tett på det urbane, er spesielt for Moss.” Les hele talen her.

Mossefossens Venner har sendt en høringsuttalelse til kulturminneplanen 2017-2029

Vi er naturlig nok mest opptatt av historien og kulturminnene i nærområdene omkring Mossefossen (byens vugge), men også av Mosseelva og hele vassdraget ovenfor. Vannkraften, vassdragsreguleringene, landbruket, kulturlandskapet, tømmerfløtingen, ferdsel, båttrafikk, fiske, jakt, folkehelse, friluftsliv, biologisk mangfold, naturopplevelse og uttak av naturressurser (feltspat, torv, tegl m.m.) er alle sentrale elementer som har etterlatt "fotavtrykk" som naturlig bør kunne gjenfinnes i kulturminneplanen.

Les den her: Uttalelse til "Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap 2017 - 2029

Carrier, skulptur av Jone Kvie som har fått rom i det gamle vannverket ved fossen

 

Møte mellom mennesket og universet.

 

Blir vi maktesløse og fryktsomme eller bøyer vi oss for noe

som er større enn oss selv?

Grunneier beklager at DNT Vansjø følte seg presset

DNT Vansjø følte seg presset til å trekke sine uttalelser om vannstand i Vansjø.

Onsdag ringte grunneieren bak presset.


Moss Avis 08.03.2017

– Grunneier presser DNT Vansjø til taushet

«Dersom DNT Vansjø vil fortsette å rydde løyper i skogen min, må dere trekke dere fra kampen om vannstanden i Vansjø.»


Moss Avis 08.03.2017

Moss by- og industrimuseum inviterte Mossefossens venner til å hjelpe unge

med å lage

vannhjul i

vinterferieuken

Målet var å vise hvordan

vannkraft kan brukes til å

skape energi.


27.02.2017

Frykter for Vansjø som oase for rekreasjon


Moss Avis 23.02.2017 Les artikelen her

Uttalelse til søknad om endring av manøvreringsreglement for Vansjø


30.10.2016

 

Les hele uttalelsen her.

Dramatisk lav vannstand i Vansjø. 28.10.2016

 

Gammelt krav til vannstand er 2,10 m. I dag er den kun på 1,67 m. Følg med på daglig oppdatering av vannstanden og vannføringen. Les mer.

Byvandring langs Mosseelva 18. sept. 2016

 

Orientering om Møllebyen i Møllebyen amfi.

Byantikvar Berit Kolden inviterte til å komme med forslag til arrangementer for å markere kulturminnedagene 10. - 18. sept. her i Moss. Den første vandringen ble arrangert av Moss historielag i Nyquistbyen forrige lørdag. Da var det fokus på de dramatiske endringer som venter oss som konsekvens av at det nå er vedtatt å bygge dobbeltspor og ny jernbanestasjon.

 

Les mer

Mossefossens dag arrangeres hvert år den 14. august

Gratulerer med dagen!

"Jeg er slettes ikke sikker på at det er mange fosser som har sin egen dag, slik Mossefossen har. Til tross for sitt relativt beskjedne fall, på 23,5 meter, har fossen vært av stor betydning gjennom tida.

 

I 1399 var det et saltkokeri ved fossen. Fossen ble først benyttet til kverndrift. To av landets første vanndrevne sager var her, og det ble sagbruk om dagen og møller om natta. På det meste var det 50 sagbruk som brukte kraften fra fossen. Da snakker vi helt tilbake til 1630-tallet."

 

Les mer

Mossefossens Venner - Kleberget 34, 1531 Moss - Org. nr. 993 836 990